side_picture.jpg width_224
  หน้าแรก = HOME
  สมุดเยี่ยมชม=Guest Book
  เกี่ยวกับเรา = About Us
   ติดต่อเรา = Contact Us
 ความรู้เกี่ยวกับดุลยภาพบำบัด
การตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยดุลยภาพบำบัด (5986)
โรคที่รักษาได้ด้วยดุลยภาพบำบัด (7409)
ดุลยภาพบำบัดคืออะไร - หลักการและทฤษฎี (8990)
 ท่ากายบริหารเพื่อความสมดุล
กายบริหารเพื่อดุลยภาพ (14391)
 ตัวอย่างโรค/ผู้ป่วย
ปวดเข่าหายได้ในพริบตา!! (4782)
ปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม (7997)
 About Equilibropathy
Systemic Lupus Erythematosus (S.L.E.) (3169)
Equilibropathy Exercises (3808)
What is Equilibropathy? (4017)

ความรู้เกี่ยวกับดุลยภาพบำบัด

"ดุลยภาพบำบัดคืออะไร - หลักการและทฤษฎี"
(เข้าชมทั้งหมด 8990 คน)

ดุลยภาพบำบัด เป็น วิทยาการบำบัดรักษาโรคและดูแลสุขภาพแนวใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานการประยุกต์ใช้ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์ตะวันตกกับตะวันออกหลายแขนงเข้าเป็นเนื้อเดียวกันอย่างเป็นองค์รวม

วิชาดุลยภาพบำบัด เกิดจากการค้นพบว่า โรคและความเจ็บป่วยทั้งหลาย ล้วนมีสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับการเสียภาวะความสมดุลภายในโครงสร้างของร่างกายทั้งสิ้น

การวินิจฉัยและการบำบัดรักษาโรคใดใด ตลอดจนการดูแลสุขภาพให้ได้ผลสมบูรณ์และยั่งยืนอย่างแท้จริงจึงต้องพิจารณาถึงสมดุลภาวะของร่างกายในฐานะที่เป็นปัจจัยหลักเสมอ

หลักการและทฤษฎีดุลยภาพบำบัด

·        ร่างกายมนุษย์ มีธรรมชาติที่สามารถดูแลซ่อมแซมและพัฒนาตนเองให้ทุกส่วนดำรงสภาพและหน้าที่ปกติได้ตลอดอายุขัยที่ยืนยาวประมาณ ๑๐๐ ปี หากมีปัจจัยสนับสนุนที่เป็นปกติไม่บกพร่องอยู่เสมอ

·        ปัจจัยสนับสนุนภายนอก ได้แก่ อากาศ น้ำ อาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ โดยทั่วไปในปัจจุบันถือได้ว่าได้รับการเอาใจใส่ดูแลให้ร่างกายแต่ละคนได้รับเป็นปกติไม่บกพร่อง 

·        สาเหตุที่แท้จริงของโรคส่วนใหญ่ที่พบกันโดยทั่วไปในปัจจุบันจึงไม่น่าจะเนื่องจากปัญหาของปัจจัยสนับสนุนภายนอกดังกล่าว

·        ปัจจัยสนับสนุนภายในที่จะช่วยให้เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบทั้งหลายในร่างกายสามารถทำหน้าที่และดำรงสภาพปกติได้อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญพื้นฐานมี ๓ ประการได้แก่

o        การลำเลียงออกซิเจน น้ำ และสารอาหาร ไปเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อต่าง ๆ อย่างเพียงพอต่อเนื่องและทั่วถึง

o       การสื่อสารที่ครบถ้วนทันการณ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงระหว่างเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบต่าง ๆ โดยอาศัยสัญญาณประสาทและฮอร์โมน  และ

o       การระบายของเสียจากกระบวนการชีวะวิทยาออกจากเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่าง ๆ อย่างทันการณ์

·        ความบกพร่องในปัจจัยสนับสนุนภายในที่สำคัญและเป็นพื้นฐานดังกล่าวแม้เพียงประการเดียวก็จะส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ หรือระบบนั้น ๆ ได้

·        สาเหตุที่แท้จริงของโรคส่วนใหญ่ จึงเนื่องมาจากความบกพร่องของปัจจัยสนับสนุนภายในดังกล่าว

·        เส้นเลือด ท่อน้ำเหลือง และช่องว่างในเนื้อเยื่อ เป็นเส้นทางลำเลียงออกซิเจน น้ำ สารอาหาร และฮอร์โมน ไปให้ทั่วถึง และยังเป็นเส้นทางระบายของเสียออกมาจากทุกส่วนด้วย ส่วนเส้นประสาทและช่องว่างในเนื้อเยื่อ เป็นเส้นทางรับส่งสัญญาณประสาท

·        เส้นทางดังกล่าวข้างต้น อาจถูกขัดขวางทั้งโดยตรงและโดยอ้อมได้โดยง่าย โดยการหดเกร็งที่ผิดปกติของกล้ามเนื้อและพังผืดในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งเนื่องมาจากการเสียสมดุลโครงสร้าง

·        การเสียสมดุลในโครงสร้างของร่างกายและการดึงรั้งที่ผิดปกติของกล้ามเนื้อและพังผืดในร่างกาย จึงเป็นสาเหตุเบื้องต้นที่สำคัญของโรคและความเจ็บป่วยส่วนใหญ่

·        การวินิจฉัยโรค การบำบัดรักษา และการดูแลสุขภาพ จึงต้องคำนึงถึงความสมดุลของโครงสร้างเป็นปัจจัยหลักสำคัญอันดับแรก

 

 

[ท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ DoctorTaworn@hotmail.com]


อ่านบทความถัดไป
1 | 2 | 3 |

  หน้าแรก = HOME   |   สมุดเยี่ยมชม=Guest Book   |   เกี่ยวกับเรา = About Us   |    ติดต่อเรา = Contact Us   


เว็บเพื่อนบ้าน

You are visitors number

 
All rights reserved © Copy right 2014 - 2016

Powered by ReadyPremium.com