หน้าแรก | สมัครสมาชิก | กิจกรรม | กระดานถาม-ตอบ | ถาม - ตอบ กับ อ.อาภรณ์ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา
side_picture.jpg width_224
 โปรแกรมอบรม กันยายน 2548
ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในงาน HR (1068)
 โปรแกรมอบรม ตุลาคม 2548
Coaching-Based Competency and KPI (337)
การบริหารผลตอบแทน (348)
Individual Development Plan (430)
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (659)
 โปรแกรมอบรม พฤศจิกายน 2548
Training for the Trainer (318)
Return on Investment on Training (427)
Career Path (439)
การใช้สถิติและการสร้างรายงานในงาน HR โดยใช้ MS Excel (558)
 โปรแกรมอบรม ธันวาคม 2548
Succession Planning (333)
เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วย HR SCORECARD (349)
HR for non HR (418)
Learning Organization (439)
 สมัครอบรม
Download ใบสมัคร (165)
 รู้จักวิทยากร
อ.เสกสิทธิ์ คูณศรี (449)
อ.ธาดา บุญเกิด (606)
อ. จรุงเกียรติ ภูติรัตน์ (698)
อ.อำนาจ วัดจินดา (738)
อ.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (895)
อ. ณรงค์วิทย์ แสนทอง (982)
อ.บดี ตรีสุคนธ์ (1796)
 เรื่องน่าอ่าน จากวิทยากร
เม้าท์เรื่องงาน กับ อลิส สู้สู้ เป็นเรื่องธรรมดา (196)
เม้าท์เรื่องงาน กับ อลิส  (210)
เทคนิคการสร้างจิตสำนึกในงานบริการ (Service Mind) (711)

โปรแกรมอบรม กันยายน 2548

"ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในงาน HR"
(เข้าชมทั้งหมด 1068 คน)

รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับงาน HR

บรรยายโดย

อ. จรุงเกียรติ ภูติรัตน์

MPhil (เคมบริดจ์)

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคคล และผู้สนใจ

เวลาอบรม

2 วัน  ( 21 - 22 ก.ย.48 )

สถานที่ ห้องบรรยาย ชั้น 19 มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ อาคาร SM Tower  ตรงข้าม TV ช่อง 5 สนามเป้า
ค่าอบรม ท่านละ  3,500 บาท ( รับจำนวน 40 ท่าน )

กำหนดการฝึกอบรมวันที่ 1 ( 21 กันยายน 2548 )

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.
.

 • ประเด็นทางภาษา ๑: ระบบไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ประเด็นทางภาษา๒: การพัฒนาความรู้ด้านวงคำศัพท์เฉพาะด้านสำหรับงานพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

  • ศึกษาวิธีเพิ่มพูนความรู้วงศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
  • ศึกษาอิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาอังกฤษ
  • ศึกษาปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาในการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ประเด็นทางภาษา ๓: การพัฒนาความรู้ด้านระบบเสียงภาษาอังกฤษสำหรับงานพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ (เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง)

  • ระบบเสียงภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
  • ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการออกเสียงและการสื่อความหมายภาษาอังกฤษสำหรับจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรณ์มนุษย์

๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น.

 • ประเด็นทางภาษา ๔: ทักษะการสัมภาษณ์สำหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ประเด็นทางภาษา ๕: ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่สำคัญด้านสำหรับงานพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

  • การเขียนใบผ่านงาน
  • การเขียนการประเมินผลงาน
  • รายงานการฝึกอบรม
 • ประเด็นทางภาษา ๖: ทักษะการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

กำหนดการฝึกอบรมวันที่ ๒ ( ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘)

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.
.

สัมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) (เลือกเพียงหัวข้อเดียว)

 • สัมนาเชิงปฏิบัติการ ๑: ระบบไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • สัมนาเชิงปฏิบัติการ๒: ทักษะการสัมภาษณ์สำหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น.

 • สัมนาเชิงปฏิบัติการ๓: ทักษะการเขียนที่สำคัญด้านสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • การเขียนใบผ่านงาน
  • การเขียนการประเมินผลงาน
  • รายงานการฝึกอบรม
 • สัมนาเชิงปฏิบัติการ ๔: ทักษะการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับงานพัฒนทรัพยากร

มนุษย์

 • ถาม – ตอบและปิดการฝึกอบรม

 

พักครึ่ง เช้า ๑๐.๓๐–๑๐.๔๕ น. บ่าย ๑๔.๓๐–๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น.

 


อ่านบทความถัดไป
1

  หน้าแรก   |    สมัครสมาชิก   |    กิจกรรม   |   กระดานถาม-ตอบ   |   ถาม - ตอบ กับ อ.อาภรณ์   |   เกี่ยวกับเรา   |    ติดต่อเรา  


You are visitors number

 
All rights reserved © Copy right 2014 - 2016

Powered by ReadyPremium.com