หน้าแรก  แผนที่   กิจกรรม  โครงสร้าง อบต.   เว็บบอร์ด   สมุดเยี่ยมชม  ของฝาก   ติดต่อ อบต.
วิสัยทัศน์ตำบลวังตะเคียน "คุณภาพชีวิตดี มีเศรษฐกิจรุ่งเรือง เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม"
 ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
สมัคร   ยกเลิก
  ดวงตราสัญญลักษณ์
  ที่ตั้ง
  ผู้นำชุมชน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต
  ปลัด อบต.
  ส่วนการคลัง
  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ส่วนโยธา
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัด
  การปกครอง
  ข้อมูลประชากร
  พื้นที่ / เขตติดต่อ
  ภูมิประเทศ
  ภูมิอากาศ
  การทำนา-ทำสวน
  การเลี้ยงสัตว์
  ธุรกิจอื่นๆ
  ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
  ไทยรัฐ
  ผู้จัดการ
  บริการแปลภาษา
  ห้องสมุดกฎหมาย
  ห้องสมุดดิจิตอล
  ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
  ระบบสืบค้น ข้อมูลไปรษณีย์
  ตรวจล็อตเตอรี่
  ตรวจสลากออมสิน
  ราคาน้ำมัน ปตท
  คลีนิกสุขภาพจิต

ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

โทรศัพท์  0-3884-7342  ต่อ 11

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต
0-3881-3909
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านแพรกวังตะเคียน
0-3881-2224

 

นางนิภา   วิจิตรวงศ์
รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต

นางสุภาพิศ  สดใส
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางพกุล  ชัยชิตาทร
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางปัญญา   พิสูตร
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแพรกวังตะเคียน

 

 

 

นางชนิดา    จำปาธาตุ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย

 

อำนาจหน้าที่
      มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานการศึกษาและพัฒนาการศึกษาตลอดจนการรวบรวมผลงานการมีส่วนร่วมสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งงานภายใน เป็น 2 งาน ดังนี้
1. งานบริหารงานการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานแผนและวิชาการ  งานการศึกษาปฐมวัย งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒธรรม งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน งานกสนศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพและงานบริหารทั่วไป

 

 

 

 


  หน้าแรก   |   แผนที่   |    กิจกรรม   |   โครงสร้าง อบต.   |    เว็บบอร์ด   |    สมุดเยี่ยมชม   |   ของฝาก   |    ติดต่อ อบต.  


You are visitors number

   
All rights reserved © Copy right 2014 - 2016

Powered by ReadyPremium.com